Regulamin Sklepu Internetowego PermanentLAB.pl


1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego PermanentLAB.pl dostępnego pod adresem internetowym https://permanentlab.pl/sklep.
1.2. Sklep internetowy PermanentLAB.pl działający pod adresem internetowym https://permanentlab.pl/sklep jest własnością CEx Marcin Klepacki z siedzibą w Warszawie przy ul. Opaczewskiej 44/30, 02-372, NIP 8251018964, REGON: 146538367, zwanego dalej Sprzedającym.
1.3. Klientem jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a mająca zdolność prawną, a także pełnoletnia – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – osoba fizyczna, która uzyskała od Sprzedającego potwierdzenie rejestracji zgodnie z pkt. 1.6 Regulaminu i korzysta ze Sklepu Internetowego PermanentLAB.pl dostępnego pod adresem internetowym https://permanentlab.pl/sklep w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zarobkową (nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego).
1.4. Warunkiem korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego PermanentLAB.pl jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień, co następuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie składania zamówienia.
1.5. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego PermanentLAB.pl możliwe jest po dokonaniu rejestracji, która następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem internetowym https://permanentlab.pl/sklep.
1.6. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego Sprzedający dokonuje akceptacji danych Klienta, a na adres Klienta podany podczas rejestracji wysłana zostaje wiadomość e-mail potwierdzająca rejestrację.
1.7. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający może odmówić rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym PermanentLAB.pl.
1.8. Klient ma prawo w każdym czasie usunąć swoje konto Klienta w Sklepie Internetowym PermanentLAB.pl. W tym celu należy z adresu e-mail użytego podczas rejestracji wysłać na adres e-mail Sprzedającego: sklep@permanentlab.pl wiadomości e-mail z prośbą o usunięcie konta.
1.9. Wszelkie informacje zaprezentowane w Sklepie Internetowym PermanentLAB.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
1.10. Wyłącza się postanowienia art. 66[1] § 1-3 Kodeksu cywilnego, tj. do czynności składania zamówień i zawierania umów oraz skutków tych czynności wyłącza się konieczność każdorazowego informowania o:
1.10.1. czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy;
1.10.2. skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty;
1.10.3. zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy;
1.10.4. metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie;
1.10.5. językach, w których umowa może być zawarta;
1.10.6. kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej.
1.11. Wyłącza się postanowienia art. 68[1] Kodeksu cywilnego, art. 68[2] Kodeksu cywilnego i art. 69 Kodeksu cywilnego, tj. zawarcie umowy następuje na podstawie wyraźnego oświadczenia drugiej strony o przyjęciu oferty.

2. Ochrona danych osobowych

2.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest CEx Marcin Klepacki z siedzibą w Warszawie przy ul. Opaczewskiej 44/30, 02-372, NIP 8251018964, REGON: 146538367.
2.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej zgodnie z treścią Regulaminu, a także w celu marketingowym Sprzedającego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem wykonania umowy zawartej na podstawie Regulaminu.
2.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
2.4. Sprzedający zbiera informacje osobowo-adresowe, adresy poczty elektronicznej oraz pozostałe dane, które służą do wykonania umowy zawartej na podstawie Regulaminu. Informacje kontaktowe Klientów są wykorzystywane wtedy, gdy jest to konieczne, np. w celu potwierdzenia terminu dostawy towaru i ewentualnie subskrybowania wiadomości np. informowania o oferowanych przez Sprzedającego produktach, przesyłania materiałów promocyjnych, a także do badania zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem tych wyników na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych przez Sprzedającego.
2.5. Zbierane dane mają charakter poufny i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
2.6. Klient ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów drogą elektroniczną.

3. Składanie zamówień

3.1. Zamówienia można składać przez:
3.1.1. Sklep internetowy (PermanentLAB.pl).
3.1.2. mailowo, na adres e-mail: sklep@permanentlab.pl.
3.1.3. telefonicznie pod numerem telefonu w Polsce: +48 720 203 203. Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego sieci realizowane jest przez Klienta połączenie.
3.2. Ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podanymi w polskich złotych (PLN).
3.3. Chcąc złożyć zamówienie w sklepie internetowym, należy postępować według poniższej procedury:
3.3.1. Zarejestrować się w sklepie internetowym PermanentLAB.pl.
3.3.2. Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji skompletować zamówienie wybierając z oferty towary znajdującej się na stronie PermanentLAB.pl/sklep.
3.3.3. Wybrać opcję dostawy, na podstawie której następuje wyliczenie kosztów dostawy na terenie Polski. W przypadku wysyłki zagranicę koszty dostawy wyliczane są indywidualnie.
3.3.4. Zaakceptować Regulamin.
3.3.5. Potwierdzić zamówienie przez kliknięcie w przycisk „Złóż zamówienie”.
3.3.6. Na podany podczas rejestracji lub formularzu zamówienia adres e-mail Klient otrzyma informacje dotyczące zamówienia, w tym potwierdzenie przyjęcia lub modyfikacji oferty przez Sprzedającego i realizacji zamówienia.
3.4. Towary oferowane przez Sklep PermanentLAB.pl dostarczane są na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie Sprzedającego.
3.5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
3.6. Prezentowane na stronie PermanentLAB.pl towary nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
3.7. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie, bądź opóźnienia w dostarczaniu wiadomości e-mail do Klienta wynikające z działania dostawców Internetu oraz dostawców usług poczty elektronicznej.

4. Sposoby płatności

Klient sklepu PermanentLAB.pl może uregulować należności w następujący sposób:
4.1. Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej lub w siedzibie firmy.
4.2. Płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl
4.3. Płatność przelewem na konto bankowe
W formularzu polecenia przelewu należy podać numer zamówienia oraz nazwę firmy zamawiającego.
Nr konta 75 1140 2004 0000 3102 7475 8351

5. Sposób realizacji zamówień

5.1. Zamówienia są realizowane w dni robocze w poniedziałki w godzinach 9.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 20.00.
5.2. W przypadku wybrania sposobu płatności „przy odbiorze” lub „kurier za pobraniem” realizacja zamówienia nastąpi najwcześniej w następnym dniu roboczym.
5.3. W przypadku wybrania sposobu płatności „przelew”, „karta kredytowa”, „e-przelew”, „e-transfer” w następnym dniu roboczym po odnotowaniu wpłaty. Termin otrzymania przesyłki przez klienta uzależniony od firmy kurierskiej realizującej zamówienie.
5.4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie podczas rejestracji działającego numeru telefonu i poprawnego adresu e-mail. W przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 3 dni roboczych, jeżeli adres mailowy nie będzie odpowiadał albo niemożliwy będzie kontakt telefoniczny z Klientem.
5.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości – w takim przypadku Klient zostanie poinformowany o takim fakcie mailowo, telefonicznie lub faksem. Sprzedający nie ma obowiązku podawać przyczyny odstąpienia od realizacji zamówienia.
5.6. Sklep zastrzega sobie możliwość braków asortymentowych w przypadku, gdy dany produkt jest niedostępny u producenta lub jego zapas na magazynie został wyczerpany. W takim przypadku sklep proponuje Klientowi odpowiednik towaru lub informuje go o możliwości wydłużenia czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie zgadza się na żadne z powyższych rozwiązań, a jego zamówienie zostało z góry opłacone Sprzedający dokonuje zwrotu kwoty przypadającej na niedostępne towary. W przypadku gdy Klient anuluje zamówienie Sprzedający zwraca całość wpłaconej kwoty.
5.7. Zamówiony towar można odebrać osobiście w siedzibie firmy po uprzednim uzgodnieniu tego ze Sprzedającym.
5.8. Koszt przesyłki jest każdorazowo doliczany do wartości zamówienia.
5.9. Przesyłki kurierskie realizowane są codziennie w dni robocze. Zamówienia nietypowe będą uzgadniane indywidualnie.
5.10. Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Klienta z chwilą wydania towaru z magazynu Sprzedającego przewoźnikowi (doręczycielowi, kurierowi) wybranemu przez Klienta.
5.11. Sprzedający zastrzega własność sprzedanych towarów aż do uiszczenia przez Klienta ceny zakupu.

6. Reklamacje i wymiana towarów

6.1. Każde zamówienie jest pakowane z zachowaniem należytej staranności w sposób, który w pełni zabezpiecza zamówione towary. Klient jest zobowiązany do zwrócenia uwagi na stan paczki przy odbiorze, w szczególności sprawdzenia czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona mechanicznie.
Jeżeli stan przesyłki budzi jakiekolwiek wątpliwości lub zostaną stwierdzone uszkodzenia paczki lub jej zabezpieczeń, należy w obecności doręczyciela otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zamówiony towar nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, rozlane, pogniecione, potłuczone, itp., należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny na druku udostępnionym przez doręczyciela. Protokół reklamacyjny stanowi jedyną podstawę do złożenia reklamacji.
6.2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne ustala się na następujących zasadach:
6.2.1. Klient ma obowiązek zbadać zakupiony towar w dniu jego otrzymania oraz zawiadomić Sprzedającego o wykrytych wadach w terminie 7 dni od ich wykrycia, pod rygorem utraty wszystkich uprawnień z tytułu rękojmi;
6.2.2. skuteczne zawiadomienie o wadach powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności;
6.2.3. w zawiadomieniu o wadach Klient powinien wskazać, z których uprawnień z tytułu rękojmi skorzysta: uprawnienia do odstąpienia od umowy albo uprawnienia do żądania obniżenia ceny. Wskazanie dokonane przez Klienta będzie dla niego wiążące w odniesieniu do tej wady, której zawiadomienie dotyczy. Brak wskazania uprawnienia w treści zawiadomienia strony traktować będą jako zrzeczenie się przez Klienta prawa odstąpienia od umowy;
6.2.4. w wypadku nieistotnych wad fizycznych wyłącza się prawo odstąpienia Klienta od umowy;
6.2.5. Klient nie może żądać obniżenia ceny sprzedanego towaru obciążonego wadą fizyczną, jeżeli Sprzedający niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo dokona jego naprawy;
6.2.6. prawo odstąpienia od umowy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru wygasa po upływie 7 dni od dnia wydania towaru Klientowi. Pozostałe uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi wygasają po upływie 30 dni od dnia wydania towaru Klientowi;
6.2.7. w razie skorzystania z uprawnień z rękojmi za wady towaru Klientowi nie przysługuje roszczenie o naprawienie szkód poniesionych przez niego przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady sprzedanego towaru;
6.2.8. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości, jeżeli została ona wyraźnie udzielona Klientowi;
6.2.9. Sprzedający nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Klienta, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w sprzedanym towarze.
6.3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
6.4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.
6.5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę w terminie 14 dni. Zastrzega się, że w przypadku zwrotów i reklamacji Sprzedający zwraca pieniądze Klientowi na wskazany przez niego nr rachunku bankowego lub przekazem pocztowym, bez względu na to jaką formę płatności uprzednio wybrał Klient. Informacje te zostaną ustalone z Klientem drogą mailową.
6.6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów pigmentów), nie mogą być podstawą reklamacji.
6.7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystywania oferowanych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienia w realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, na które nie ma wpływu, bądź wynikających z winy firmy spedycyjnej lub kuriera.
7.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych lub w trakcie realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia.
7.3. Sprzedający uprawniony jest do zmiany Regulaminu. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu Internetowego PermanentLAB.pl dostępnego pod adresem internetowym https://permanentlab.pl/sklep. Zmiany Regulaminu nie dotyczą jednakże zamówień skutecznie złożonych i przyjętych do realizacji przed datą ogłoszenia tych zmian.
7.4. Poprawne korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego PermanentLAB.pl uzależnione jest od spełnienia przez jego system informatyczny następujących minimalnych wymagań technicznych: zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji 6 lub kolejnej, bądź przeglądarka Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub kolejnej, włączona usługa ActiveX, JavaScript i Cookies.
7.5. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego PermanentLAB.pl w systemie teleinformatycznym Klienta zainstalowane zostają pliki tzw. cookies. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego PermanentLAB.pl jest umożliwienie instalacji plików cookies.
7.6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem a Sprzedającym zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo dla miejsca zamieszkania Sprzedającego.